Bijlage bij het verzoekschrift – uitklaring van de vragen en voorstellen tot stemming

(De formulering van de specifieke vragen die wij ter stemming voorleggen zijn in onderstaande tekst in cursief en onderlijnd weergegeven, de rest is “duiding”)

1 Eerste voorstel: tot informeren van de Leuvense burgers

• gezien het belang van het proces Assange voor persvrijheid en transparantie van informatie

• Gezien de uitstraling van onze stad als internationaal wetenschappelijk centrum (KULeuven en andere hogescholen)

• Gezien de ambitie van onze stad om een voorbeeldrol te vervullen inzake openbaarheid van bestuur, transparantie en participatie van de burger (verwijzend naar ondermeer de publieke toegankelijkheid van de gemeenteraad, van het openbaar budget en naar het initiatief « Leuvenmaakhetmee »

• Gezien het lidmaatschap en actieve betrokkenheid van ons stadsbestuur aan het internationale netwerk van “Mayors for Peace” (verwijzend naar de oproep van burgermeester Mohamed Ridouani, in augustus jongstleden naar aanleiding van 75 jaar Hiroshima, naar andere Belgische burgemeesters om hier ook bij aan te sluiten) en gezien de onthullingen van Wikileaks over oorlogsmisdaden als motief voor het proces tegen Assange

• Gezien de deelname van ook Belgische troepen (met materiaal bekostigd met belastinggeld van de Belgische en dus ook Leuvense burgers) aan militaire operaties op vraag van (en onder commando) de Amerikaanse overheid

• Gezien de grote leemte in de berichtgeving over dit historisch belangrijk proces in de nationale en internationale kranten

Vragen wij dat de stad Leuven haar voorbeeldfunctie hierin ter harte neemt en de Leuvense burgers informeert over het proces over de uitlevering van Assange in een officiële communicatie of publicatie van de stad. Objectieve informatie over waar vindt het proces plaats, waarvan wordt Assange beschuldigd en welke consequenties zou de uitlevering hebben voor het grotere belang voor persvrijheid en voor transparantie van publiek relevante informatie, is te vinden op de website van de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief, https://assange.one, met links naar andere beschikbare informatie.

2 Tweede voorstel: tot het geven van een publiekelijke erkenning aan Julian Assange en Chelsea Manning

• gezien het toenemend belang van het toekennen van straatnamen voor het publiek debat en de invloed op het collectief bewustzijn van de burgers

• Gezien de alertheid van de Leuvense bestuurders in het verleden voor de connotaties bij straatnamen die naar militaire aangelegenheden verwijzen (alertheid zowel voor negatieve als positieve connotaties)

• Gezien de schrapping om die reden van het Maarschalk Fochplein onder de roomsrode legislatuur van burgermeester Louis Tobback van 2006-2012

• Gezien de beslissing om de toenmalige Nieuwstraat in Heverlee rond de eeuwwisseling wegens het bestaan van een gelijknamige Nieuwstraat elders op het Leuvens grondgebied om te dopen tot Albert Stanierstraat

• Gezien de rol van Albert Stanier als verzetsstrijder en Marconist tijdens de Tweede Wereldoorlog, en zijnde ter dood veroordeeld door de Duitse bezetters na opgepakt te zijn voor het doorseinen van posities van de Duitse troepen naar de geallieerde krijgsmachten

• Gezien de gelijkenissen tussen de toenmalige Albert Stanier en de hedendaagse Chelsea Manning, brigadier van het Amerikaanse leger die de oorlogsmisdaden doorseinde naar WikiLeaks en daarvoor gevangen gezet werd, en gezien de beschuldigingen tegen Julian Assange voor de publicatie hiervan op kans tot levenslange gevangenisstraf

• Gezien de gewoonte om de Leuvense straatnamen een “dubbele” naam te geven, verwijzend naar het Benedenplein alias Jeanne Devosplein, naar de door de mannen van het jaar 1980 genaamde “Vriendschapsplein” tot “Kameroodeploots” en naar de talloze Leuvense straatnamen die een alias in het Leuvense dialect hebben

Vragen wij:

a) publieke erkenning onder de vorm van een ereburgerschap voor Julian Assange en Chelsea Manning en – indien de statuten van de gemeenteraad een specifieke link van bovenstaande klokkenluiders met de stad Leuven zouden moeten aantonen (zoals woonachtig of werkzaam geweest zijnde) en een ereburgerschap op basis daarvan niet wettelijk mogelijk zou zijn (we stippen hier wel de 750 Leuvense kiesgerechtigde burgers aan die hun handtekening onder deze vraag tot erkenning gezet hebben)

b) de benoeming van de Albert Stanierstraat tot “alias” Klokkenluidersstraat. Dit zou naast een erkenning betekenen voor klokkenluiders in het algemeen, ook de verdienste van Albert Stanier in het Leuvens collectief geheugen, voor onze stad verder in de verf zetten.

3 Derde voorstel: statuut voor klokkenluiders voor al het personeel in dienst van de stad Leuven

• gezien opnieuw de voorbeeldfunctie van onze stad inzake transparantie en sociale bescherming

• Gezien de door omstandigheden tijdelijke niet-invulling van de onafhankelijke ombudsdienst en vervangen door een interne klachtendienst van de stad Leuven

• Gezien het onderzoek van de gemachtigden van de klachtendienst ten voordele van ons burgerinitiatief naar mogelijkheden op dit vlak

• Gezien de door deze dienst het ons ter kennis gebrachte voorbeeld van het bestaan van een klokkenluidersstatuut voor ambtenaren in Sint-Niklaas

• Gezien het Europese voorstel tot reglementering voor klokkenluiders uit 2019, die gedurende de loop van 2021 moet geratificeerd en geïmplementeerd worden op ook het gemeentelijk niveau, en waarbij Leuven ook op dat vlak een voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen

Vragen wij dat de stad Leuven op gemeentelijk niveau een klokkenluidersstatuut invoert voor al het personeel van de openbare diensten. De praktijk in Sint-Niklaas – en overleg met de verantwoordelijken die het daarin in werking gesteld hebben – kan daarbij als voorbeeld dienen. Wij bieden met de mensen van het burgerinitiatief ook aan om hierin verder samen te werken naar implementatie van dit statuut.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *